Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden per 1 april 2013
 
Artikel 1: Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden zorg-en dienstverlening wordt verstaan onder:
1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of meer instellingen beheert die zorg-en dienstverlening biedt aan zorgvragers met een beperking en die op grond van de PGB en AWBZ is toegelaten om PGB-zorg en ZIN-zorg te leveren.
1.2 Zorgvrager: een natuurlijk persoon of diens wettelijk vertegenwoordiger, die zorg- en dienstverlening van zorgaanbieder ontvangt of zal ontvangen.
1.3 Wettelijk vertegenwoordiger: de ouder(s), voogd, curator, bewindvoerder en/of mentor.
1.4 Belangenbehartiger: de door zorgvrager aangewezen persoon die zonder wettelijke basis doch op basis van een schriftelijke opdracht van zorgvrager optreed en zorgvrager op zijn verzoek bijstaat in de behartiging van zijn belangen.
1.5 Indicatiebesluit: het besluit van een indicatieorgaan waarin is vastgesteld of en zo ja naar welke aard, omvang en duur een zorgvrager in aanmerking komt voor één of meer functioneel omschreven PGB- of ZIN-zorgaanspraken.
1.6 Zorgarrangement: de overeengekomen zorg en diensten, afgeleid van het indicatiebesluit van zorgvrager.
1.7 Begeleidingsplan: het document waarin de afspraken over het zorgarrangement schriftelijk uitgewerkt worden. Het begeleidingsplan vormt een geheel met de overeenkomst.
1.8.1 Zorg in Natura (ZIN): een subsidie die aan zorgvrager op basis van een indicatiebesluit is toegekend en waarmee zorgvrager zorg kan inkopen. De uitbetaling wordt niet door zorgvrager gedaan, dit wordt geregeld via een landelijk orgaan.
1.8.2 Persoonsgebonden budget (PGB): een subsidie die aan zorgvrager op basis van een indicatiebesluit is toegekend en waarmee zorgvrager zelf zorg kan inkopen en uitbetalen.
1.9 De overeenkomst: de individuele overeenkomst die tussen zorgaanbieder en zorgvrager schriftelijk wordt aangegaan, waarbij zorgaanbieder zich jegens zorgvrager verbindt om zorg- en dienstverlening te verrichten vanuit PGB of ZIN.
1.10 Begeleiding: zorg die gericht is op bevordering, behoud en compensatie van de zelfredzaamheid. De begeleiding kan worden gegeven in groepsverband of op individuele basis.
1.11 Kortdurend verblijf: begeleiding met één of meerdere overnachtingen.
1.12 Tarief: de voor de cienstverlening berekende prijs.
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen zorgvrager en zorgaanbieder uit hoofde van de zorg- en dienstverlening.
2.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen bijzondere  voorwaarden van toepassing zijn. In het geval bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de bijzondere voorwaarden voor.
2.3 Afwijkingen van de algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.
Artikel 3: Overeenkomst
3.1 Zorg-en dienstverlening wordt van kracht na het aangaan van de overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgvrager.
3.2 Een overeenkomst tot het verlenen van zorg- en dienstverlening wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand na ondertekening.
3.3 In het geval de feitelijke zorg-en dienstverlening eerder is begonnen dan die ondertekening van de overeenkomst, geldt de begindatum als ingangsdatum van de overeenkomst. In de overeenkomst wordt de ingangsdatum vastgelegd.
3.4 Zorgaanbieder en zorgvrager leggen het overeengekomen zorgarrangement vast in het begeleidingsplan.
3.5 Tenzij anders aangegeven maken deze algemene en bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk deel uit van de overeenkomst.
3.6 Voor alle nieuwe cliënten geldt dat de zorgvrager in de gelegenheid wordt gesteld tot één kalenderweek na de tweede activiteit waaraan cliënt heeft deelgenomen de zorgovereenkomst kan beëindigen zonder financiële verplichtingen ten aanzien van de daarná geplande activiteiten. Na deze datum gelden de hierna genoemde artikelen.
3.7  Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor begeleiding in groepsverband dan wordt deze overeengekomen voor onbepaalde tijd.
Artikel 4: Aanbiedingen en offertes
4.1  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4.2  De door zorgaanbieder gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende de aangegeven periode. Zorgaanbieder is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk (per brief of per email) binnen gemelde periode worden bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
4.3  Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat zorgaanbieder een aanmelding/opdracht schriftelijk, per e-mail dan wel mondeling per telefoon heeft aanvaard. Deze aanvaarding wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.4  Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen binden zorgaanbieder slechts voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd.
4.5  Zorgaanbieder is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de zorgvrager zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
Artikel 5: Beëindiging en opzegging
5.1 De individuele overeenkomst eindigt door:
a. het verstrijken van de looptijd.
b. het verlopen van de afgegeven indicatie.
c. het overlijden van zorgvrager.
d. opzegging.
e. ontbinding door rechtelijke tussenkomst.
f. in het geval van surseance of faillissement van zorgvrager of zorgaanbieder.
5.2 Zorgaanbieder kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de zorg-en dienstverlening in redelijkheid niet kan worden verlengd. onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan:
a. dat zorgvrager zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft.
b. zorgvrager weigert zijn medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een
    goede uitvoering van de overeenkomst.
c. zorgvrager gedragingen vertoont jegens medewerkers of cliënten van zorgaanbieder,
    die voortzetting van de zorg- en dienstverlening niet meer mogelijk maken.
d. de omvang of zwaarte van de zorg door een gewijzigde zorgvraag zich zodanig
    ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen.
e. zorgvrager of zijn wettelijk vertegenwoordiger nalaat om een nieuwe indicatie aan te
    vragen als bedoeld in artikel 5.2.
5.3 Zorgaanbieder zal bij opzegging als bedoeld onder 4.2 sub d naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor zorgvrager.
5.4 In de gevallen genoemd in 4.2 kan opzegging door zorgaanbieder tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij dringende, aan zorgvrager onverwijd mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.
5.5 Zorgvrager kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen per 1e of 15e van de kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen of tenzij dringende, aan zorgaanbieder onverwijd mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.
Artikel 6: Indicatie
6.1 Zorgvrager die via een PGB of ZIN zorg inkoopt, dienst over een geldige indicatie te beschikken.
6.2 Indien de zorgvrager zich naar aard en omvang ontwikkelt dat zorgaanbieder geen verantwoorde zorg kan leveren binnen de grenzen van de geïndiceerde aanspreken, dan vraagt zorgvrager dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger op gemotiveerd verzoek van zorgaanbieder binnen 7 dagen hierna een nieuwe indicatie aan bij het indicatieorgaan.
6.3 Aankoop van zorg is eigen verantwoordelijkheid van ouders/wettelijk vertegenwoordigers, hiermee wordt bedoeld indien er zorg is ingekocht en er geen nieuwe indicatie wordt afgegeven zal de factuur wel betaald moeten worden, tenzij er schriftelijk een andere afspraak hierover is vastgelegd tussen zorgaanbieder en zorgvrager.
6.4 Zorgvrager kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
6.5 Zorgvrager is geheel zelfstandig verantwoordelijk voor de financiering van de overeenkomst. Indien en voor zover Gebruiker informatie verstrekt met betrekking tot de mogelijkheden tot financiering vanuit bijvoorbeeld een Persoons Gebonden Budget of verzekeraar, dan is die informatie louter informatief en kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.
Artikel 7: Zorg- en dienstverlening
7.1 Zorgaanbieder biedt zorgvrager zorg-en dienstverlening overeenkomstige eisen van een goede zorgverlening van professionaliteit, kwaliteit en kennis.
7.2 Zorgaanbieder verbindt zich tot geheimhouding van al hetgeen in het kader van de zorg-en dienstverlening plaatsvindt en waarvan zorgaanbieder kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Zorgaanbieder zal zijn medewerkers eenzelfde geheimhoudingsplicht opleggen.
7.3 De zorgvrager draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan zorgaanbieder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de zorgvrager redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan zorgaanbieder worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan zorgaanbieder zijn verstrekt, heeft zorgaanbieder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de zorgvrager in rekening te brengen.
7.4  Zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zorgaanbieder is uit gegaan van door dezorgvrager verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor zorgaanbieder kenbaar behoorde te zijn.
7.5  Zorgvrager vrijwaart zorgaanbieder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan zorgvrager toerekenbaar is.
7.6  Zorgaanbieder kan geen risico aanvaarden op het gebied van eigendommen zoals kleding en speelgoed van cliënt welke tijdens de dienstverlening zijn stukgegaan of verloren gegaan.
Artikel 8: Informatie
8.1 Zorgaanbieder geeft aan zorgvrager algemene informatie over de zorgverlening en specifieke informatie over de inhoud van de te leveren zorg-en dienstverlening.
8.2 Als zorgvrager geen informatie wil ontvangen respecteert zorgaanbieder dot, voor zover dit niet nadelig is voor zorgvrager of anderen.
8.3 Bij het aangaan van de overeenkomst verstrekt zorgaanbieder daarnaast informatie over medezeggenschap en cliëntenraad, de klachtenregeling conform artikel 11, huisregels, protocollen en overig beleid van zorgaanbieder.
Artikel 9: Begeleidingsplan en toestemming
9.1 De afspraken over de uitwerking van het zorgarrangement worden neergelegd in een zogeheten begeleidingsplan. Het begeleidingsplan wordt zo spoedig mogelijk na aanvang van de zorgverlening gemaakt.
9.2 Het begeleidingsplan komt in overleg en met instemming van zorgvrager tot stand. Door instemming met het begeleidingsplan geeft zorgvrager toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die deel uitmaken van het begeleidingsplan.
9.3 Voor ingrijpend handelen of andere handelingen die geen onderdeel uitmaken van het begeleidingsplan, is-behoudens spoedeisend handelen-uitdrukkelijke toestemming van zorgvrager of wettelijk vertegenwoordiger nodig. Onder spoedeisend wordt verstaan de kennelijke noodzaak tot onverwijd uitvoeren van de handeling om ernstig nadeel voor zorgvrager te voorkomen. Achteraf wordt zorgvrager of wettelijk vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk ingelicht over de handeling.
9.4 Het begeleidingsplan wordt minimaal 1x per jaar geëvalueerd. In het begeleidingsplan worden hierover afspraken gemaakt. Bijstelling geschiedt in onderling overleg.
9.5 Indien zorgaanbieder het voor de goede uitvoering van de overeenkomst van belang of noodzakelijk acht dat de zorgverlening op een andere plaats geschiedt dan in de overeenkomst of het begeleidingsplan is aangegeven, overlegt zorgaanbieder hier voorafgaand over met zorgvrager.
9.6 In het geval van een kortdurend zorgarrangement kan zorgaanbieder afwijken van de in artikel 9.1 omschreven uitwerking in een begeleidingsplan.
Artikel 10: Dossiervorming, geheimhouding en privacy
10.1 Ter uitvoering van de zorg-en dienstverlening registreert zorgaanbieder (persoons)gegevens van zorgvrager en wordt een dossier aangelegd. Het begeleidingsplan zoals omschreven in artikel 9.1 maakt deel uit van dit dossier.
10.2 Zorgaanbieder beheert de persoonsgegevens van de cliënt conform het eigen vastgestelde reglement.
10.3 Voor dossiervorming en het verstrekken van persoonsgegevens hanteert zorgaanbieder de regels zoals omschreven in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), voor zover deze van toepassing is en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
10.4 Zorgvrager heeft recht op inzage in zijn gegevens, alsmede het recht op afschrift, aanvulling, correctie, afscherming van zijn gegevens.
10.5 Voor inzage of verstrekken van persoonsgegevens aan een ieder die niet rechtstreeks bij de zorgverlening is betrokken, heeft zorgaanbieder de uitdrukkelijke en gerichte schriftelijke toestemming van zorgvrager nodig.
10.6 Zorgaanbieder zal na beëindiging van de overeenkomst de gegevensbestanden van de cliënt behouden voor de wettelijk gangbare periode.
10.7 Zorgaanbieder neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van haar gegevensbeheerssystemen, daarmee rekeninghoudende met de aard van de risico´s, de stand der techniek en de kosten van de implementatie daarvan.
10.8 Gelet op de aan het gebruik van Internet en e-mail inherente risico´s, kan zorgaanbieder de volledige vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, berichtenverkeer of overige door de zorgaanbieder gebruikte of verspreide informatie niet garanderen.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 Zorgvrager is gehouden zorgaanbieder in de gelegenheid te stellen een tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van zorgaanbieder te herstellen.
11.2 De aansprakelijkheid van zorgaanbieder is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is. Bij zorgovereenkomsten met een looptijd van drie maanden of meer zal de totale aansprakelijkheid beperkt zijn tot de door zorgaanbieder te betalen vergoeding over een periode van ten hoogste drie maanden direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schade veroorzakende gebeurtenis.
11.3 De beperkingen in aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 11.2 gelden niet indien de schade is te wijden aan opzet of grove schuld van de zijde van zorgaanbieder ingeschakelde derden.
11.4 Zorgvrager is aansprakelijk voor schade die zorgaanbieder lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de cliënt van deze zorgovereenkomst.
11.5 Zorgaanbieder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.6 Zorgaanbieder is nimmer aansprakelijk voor eigendommen van (het kind van de) zorgvrager wanneer deze artikelen tijdens de dienstverlening wordt beschadigd, verloren, gestolen of om een andere reden wordt vermist. Hieronder valt ook kleding, PSP, Nintendo DS, mobieltjes, etc.. Indien er sprake is van schade aan  c.q. verlies van lichamelijke hulpmiddelen zoals een bril, beugel, protheses, etc, dan is er slechts sprake van een mogelijke vergoeding door (verzekeringen van) zorgaanbieder indien dit door het personeel van zorgaanbieder is veroorzaakt. Schade veroorzaakt door de kinderen van de zorgvrager onderling tijdens de activiteiten dienen door de zorgvrager zelf onderling te worden afgehandeld.
11.7 Zorgaanbieder is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van verkeerd medicijngebruik door zorgvrager wanneer deze op verzoek van de zorgvrager of diens vertegenwoordiger aan de cliënt wordt overhandigd.
11.8 Zorgaanbieder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor letselschade of het overlijden van een cliënt c.q. zorgvrager tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van zorgaanbieder.
11.9 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van zorgaanbieder.
Artikel 12: Annulering
12.1 Te leveren zorg en diensten kunnen, met een minimale annuleringsverzekering van 48 uur voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden, door zorgvrager worden geannuleerd.
12.2 In geval van niet tijdige annulering brengt zorgaanbieder de volledige kosten in rekening, tenzij anders overeengekomen.
12.3 Onder annulering wordt verstaan het aanzeggen van het niet afnemen van een deel van de zorgovereenkomst zoals een begeleiding, vakantieverblijf of een weekend kortdurend verblijf.
12.4 Annuleringen van alle oorspronkelijk geplande activiteiten vallende binnen de opzegtermijn na opzegging van de Overeenkomst worden voor 100% in rekening gebracht, ongeacht de reden van mogelijke niet deelname en ongeacht andere bepalingen binnen Artikel 11.
12.5 Kortdurend verblijf (weekend- of vakantieopvang) kan worden geannuleerd tegen de volgende vergoedingen. Tot 2 kalendermaanden vóór afname van de geannuleerde activiteit wordt 25% organisatiekosten van de afgesproken activiteitenvergoeding in rekening gebracht. Daarna wordt tot 1 kalendermaand voor de geannuleerde activiteit 50% in rekening gebracht. Annulering binnen 1 kalendermaand voor de geannuleerde activiteit wordt voor 100% in rekening gebracht.
12.6 Geplande (reeds afgesproken) individuele begeleiding kan worden geannuleerd tegen de volgende vergoeding. Tot 48 uur vóór afname van de geannuleerde zorg worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 48 uur wordt 100% in rekening gebracht.
12.7 Indien er sprake is van overmacht (zie Artikel 15) aan de zijde van de cliënt of zorgvrager wordt de annulering conform het voorgaande in rekening gebracht met een maximum van 50% van het standaard tarief. De zorgvrager dient echter wel de overmacht aan zorgaanbieder aan te tonen aan de hand van brondocumenten en wel binnen 7 dagen van annulering. Indien de 7 dagen niet haalbaar zijn dient de zorgvrager uitstel bij zorgaanbieder aan te vragen. Indien de overmacht niet kan worden aangetoond dan wordt de annulering op de gebruikelijke wijze in rekening gebracht.
12.8 Annulering vanwege ziekte van zorgvrager cq. cliënt wordt conform Artikel 12.4 afgehandeld. Als brondocument wordt een korte verklaring van de arts of een (kopie)bewijs van ziekenhuisopname geaccepteerd. Zonder brondocument worden de gebruikelijke annuleringsregels als hiervoor genoemd gehanteerd.
12.9 Indien een cliënt eerder dan gebruikelijk (door bijv. ouders) van de activiteit wordt opgehaald, dan vindt er geen verrekening plaats.
12.10 Annuleringen dienen schriftelijk (email) te worden doorgegeven en te worden bevestigd. Annuleringen die aan “de deur” of telefonisch worden doorgegeven komen bij fouten van zorgaanbieder voor rekening van zorgvrager.
Artikel 13: Overmacht
13.1  Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop zorgaanbieder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zorgaanbieder niet in staat is de verplichtingen na te komen.
13.2 Voor zover zorgaanbieder ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is zorgaanbieder gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat (in verhouding) te declareren. Zorgvrager is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
13.3 Activiteiten die door overmacht aan de zijde van de cliënt cq. zorgvrager geen doorgang kunnen vinden worden conform Artikel 12: Annulering aan klant doorberekend.
13.4 Activiteiten die door overmacht aan de zijde van zorgaanbieder geen doorgang kunnen vinden worden niet aan de zorgvrager doorberekend.
Artikel 14: Arbeidsomstandigheden
14.1 In het geval zorgaanbieder zorg-en dienstverlening verleent in de privé-woning van zorgvrager, kunnen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden nadere voorwaarden en eisen worden gesteld.
Artikel 15: Auteursrechten
15.1 Met betrekking tot de door of namens zorgaanbieder uitgebrachte adviezen en/of publicaties berust het auteursrecht bij zorgaanbieder. De mede advisering verbandhoudende stukken die door zorgvrager aan zorgaanbieder zijn overhandigd blijven eigendom van zorgvrager.
15.2 Zorgvrager verbindt zich door of namens zorgaanbieder uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage dan na voorafgaande toestemming van zorgaanbieder tenzij er sprake is van het naleven van een wettelijk voorschrift.
15.3 Zorgaanbieder publiceert over in het kader van de zorgovereenkomst verrichte werkzaamheden of diensten alleen met toestemming van zorgvrager.
Artikel 16: Toepasselijk recht
16.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene en/of bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze algemene en/of bijzondere voorwaarden, worden beheerst door het Nederlandse recht.
16.2 Geschillen naar aanleiding van deze algemene en/of bijzondere voorwaarden en de overeenkomsten die op deze voorwaarden zijn gebaseerd, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin zorgaanbieder statutair is gevestigd.
16.3 Zorgaanbieder en zorgvrager kunnen bepalen dat in afwijking van het bepaalde in artikel 16.2 geschillen worden behandeld door een Commissie van Arbitrage. Zorgaanbieder en zorgvrager stellen dan gezamenlijk de voorwaarden vast.
16.4 In afwijking van het gestelde in artikel 16.2 kunnen zorgaanbieder en zorgvrager overeenkomen dat voorafgaand aan de behandeling van een geschil eerst een beroep wordt gedaan op een erkend mediator.
Artikel 17: Tarieven en kostprijzen
17.1 Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor het zorgarrangement het aantal uren en het bijbehorende tarief en/of kostprijs vastgesteld.
17.2 De prijzen en tarieven van het overeengekomen zorgarrangement worden jaarlijks aangepast aan de loon- en kostenontwikkelingen.
17.3  Indien de nota niet binnen de gestelde termijn van artikel 8.1. voldoet dan is de zorgvrager na het verstrijken van de betalingstermijn administratiekosten verschuldigd voor een eerste en tweede herinnering oplopend tot € 10 per herinnering.
17.4 Indien zorgvrager in gebreke blijft in de betaling dan is de zorgvrager van rechtswege in verzuim. Zorgvrager is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is (14 dagen na factuurdatum)tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
17.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de zorgvrager zijn de vorderingen van zorgaanbieder op de zorgvrager onmiddellijk opeisbaar.
17.6 Is zorgvrager in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van zorgvrager. Indien zorgvrager in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 250,00.
17.7 Indien zorgaanbieder hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
17.8 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van zorgvrager. Zorgvrager is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
17.9 Aanbiedingen/prijslijsten weergegeven via de website www.zorgbureaudelavie.nl kunnen door zogenaamde hackers zijn gemanipuleerd. Zorgaanbieder zal nimmer gebonden zijn haar diensten te verlenen tegen prijzen welke door anderen dan de zorgaanbieder zijn gewijzigd.
17.10 Aan door de zorgvrager afgedrukte prijslijsten van de internetsite www.zorgbureaudelavie.nl kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 18: Einde overeenkomst bij PGB / ZIN
18.1 In aanvulling op artikel 4 van de Algemene voorwaarden geldt voor zorgvrager met een PGB dat de overeenkomst eindigt bij het intreden van de volgende omstandigheden:
a. intrekking van de toekenningbeschikking door heet zorgkantoor. De overeenkomst eindigt met ingang van de dag van intrekking.
b. wijziging van de toekenningbeschikking door het zorgkantoor. De overeenkomst eindigt met ingang van de dag van wijziging. Als zorgvrager kan aantonen aan zorgaanbieder dat hij op grond van de gewijzigde beschikking aan zijn betalingsvoorwaarden kan voldoen, kan de overeenkomst worden voortgezet.
c. bij herindicatie tijdens de looptijd van de overeenkomst.
18.2 Zorgvrager dient zorgaanbieder onverwijld te informeren over het intrekken, het wijzigen van de toekenningbeschikking, alsmede over de herindicatie.
18.3 Zorgvrager kan bij aanpassing van de prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 19.2 de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Reeds aangemelde diensten zullen berekend worden volgens artikel 12: Annulering.
Artikel 19: Ingang Algemene Voorwaarden
19.1 De Algemene Voorwaarden traden in werking op 1 december 2009. Deze gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 april 2013. Elk jaar in januari cq. februari worden deze herzien. Altijd geldt de meest recente versie.
19.2 Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden met betrekking tot zorg- en dienstverlening van De la Vie.