Dagbesteding

Schooluitvallers – gericht op stabilisatie

De kinderen in deze groep zijn erg divers. De één is net uitgevallen op onderwijs en heeft een periode nodig van stabiliseren om daarna terug te kunnen werken richting terugkeer naar school. De ander lukt het niet om hele dagen op school te zijn, maar redt halve dagen school en halve dagbesteding wel. Weer een ander trekt een volle week niet en komt een paar dagen per week naar de dagbesteding om te werken aan andere vaardigheden, zoals emotieregulatie of weerbaarheid. Voor deze groep ligt er een vast programma. Er wordt gewerkt aan praktische vaardigheden, waarmee we de taakgerichtheid weer proberen te stabiliseren. Daarnaast werken we met lichaamsgerichte veelal sensorische activiteiten, zodat de kinderen beter in staat leren zijn om te voelen wat er in hun lichaam gebeurt. Verder wordt er veel sport en spel ingezet om ze te helpen reguleren, ontprikkelen en ontspannen.

 

Schooluitvallers – gericht op terugkeer naar school

De kinderen in deze groep zijn bezig met het terugwerken richting een schoolse setting. Het kan zijn dat ze vanaf onze stabilisatiegroep komen, het kan zijn dat ze een volle week op school nog niet trekken, maar het kan ook zijn dat ze bijvoorbeeld net tussen 2 scholen in hangen en wel ritme/structuur nodig hebben. Er wordt veelal gewerkt met 3 schoolse momenten op een dag, in samenwerking met de school waar het kind ingeschreven staat. De andere momenten worden ingericht middels oefenen met taakgerichtheid (praktische taken), sport en spel (ten behoeve van regulatie, verbeteren prikkelverwerking, vergroten ontspanning), koken/bakken, sensorische activiteiten.

 

Individuele dagbesteding – maatwerktrajecten

Soms krijgen we kinderen/jongeren aangemeld die al het nodige in hun rugzak hebben of dermate complexe diagnostiek hebben, dat het hen niet lukt om de hele dag in een groep te verblijven. Wel zijn dit kinderen die kunnen genieten van kortere sociale momentjes met andere kinderen. Zij hebben tijdens deze momenten de begeleider hard nodig om te signaleren en te co-reguleren, zodat zij op tijd uit een situatie zijn en op een zo positief en succesvol mogelijke wijze hun dag door kunnen brengen. De dagprogramma’s bij deze kinderen zijn echt maatwerk. Vaak stemmen we met alle betrokken partijen een complex traject met bijvoorbeeld onderzoek, behandeling, systemische begeleiding en eventuele contacten met school af. Tijdens deze dagprogramma’s kan behandeling een onderdeel zijn waar we met het kind/de jongere naartoe gaan. De insteek van deze vorm van dagbesteding is zoveel mogelijk stabiliseren en waar mogelijk toewerken naar de maximaal haalbare ontwikkeling. Er wordt structureel gekeken naar het perspectief van de jongere en om daartoe te komen wordt er intensief doelmatig gewerkt.

 

ZMLK dagbesteding i.c.m. puber- en jong volwassenendagbesteding

Binnen de reguliere dagbesteding wordt er zoveel mogelijk gewerkt aan het creëren van ontspanning, ritme, sociale afstemming en waar mogelijk een lichte tot matige werksituatie. Er ligt een duidelijke basisplanning waar een stuk dierverzorging buiten in mee wordt genomen, koken/bakken, de algehele eet- en drinkmomenten. Binnen de andere momenten wordt er per persoon gekeken wat er op dat moment passend is. Waar nodig wordt de planning visueel verduidelijkt. Mensen die meer taken willen oppakken en dit met begeleiding op afstand kunnen, helpen we praktisch aan het werk. Opties daarbij zijn bijvoorbeeld werken in het groen en met de dieren.

Doelstelling is het behouden en verder ontwikkelen van werkvaardigheden, sociale interactie, uitbreiden van het sociale netwerk, dag- en weekstructuur. Een meer belevingsgerichte dagbesteding is ook een mogelijkheid.